Postadres:

Het Haagje 1-51, 7902 LA Hoogeveen


Mailadres:

anitaveldmanfd@icloud.com


Website:

www.deanitaveldmanfoundation.nl


KvK 60719559


IBAN NL40 INGB 0007 2256 06


RSIN nummer 8540 30 839


logo Anita veldman founation

Stichting de Anita Veldman Foundation

De Stichting de Anita Veldman Foundation (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 20 mei 2014 en heeft als doel het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen en aan de ziekte van Hodgkin danwel aan kwaadaardige hersen tumoren in het bijzonder. Ook stelt de Stichting zich ten doel te voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is.
Beleidsplan 2018-2023

1. Inleiding

Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting. Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.


2. Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

  1. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan kanker in het algemeen;
  2. het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan de ziekte van Hodgkin dan wel aan een kwaadaardige hersentumor in het bijzonder;
  3. het doen voorzien in en bevorderen van ondersteuning aan personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan met de levenssituatie zoals deze is, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek;
  2. het financieel ondersteunen van (de ontwikkeling van) opleidingen en trainingen voor professionals in de zorg gericht op het begeleiden van personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd met een naderend overlijden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

3. Activiteiten

Ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting onderhoudt het bestuur actief contact met specialisten op het gebied van onderzoek naar kwaadaardige (hersen) ( lymfeklier-) tumoren teneinde goede informatie te verkrijgen omtrent concreet belangwekkend onderzoek op dat gebied.
In dat verband is in 2017 en in 2021 een donatie vertrekt ten behoeve van het zogeheten “PICTURE PROJECT” een prachtig belangwekkend initiatief onder leiding van neurochirurg Dr P.C. de Witt Hamer .


Zie de video
Bezoek de website


Ook is in 2017 een donatie verstrekt aan de stichting Vu mc cc ten behoeve van het eerste Digitale Data laboratorium, het zogeheten “BIG DATA PROJECT”.


Voor wat betreft het financieel ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden of hebben geleden aan maligne lymfomen, in het bijzonder het Hodgkin lymfoom hebben de contacten met onder andere Dr.G.W.Van Imhoff van het Universitair medisch Centrum Groningen ertoe geleid dat in 2018 een donatie is verstrekt aan de Stichting Steunfonds UMCG ten behoeve van twee wetenschappelijke onderzoeken van de afdeling Hematologie van het UMCG naar het maligne twee lymfoom, in het bijzonder het Hodgkin lymfoom.


In 2018 is een donatie gedaan aan de Stichting Maarten van der Weijden Foundation ten behoeve van de elf belangwekkende onderzoeken van de elfstedenzwemtocht 2018. Ook is een donatie gedaan aan de Stichting Inloophuis Kennemerland.


In 2019 een donatie gedaan aan de Stichting Maarten van der Weijden Foundation teneinde een tweede elfstedenzwemtocht mogelijk te maken.


In 2019 heeft de stichting besloten tot het volledig financieren van het 6-jarige “GRIP”-programma van de Stichting Vu mc cc. Doelstelling van dit GRIP-programma is om met een interdisciplinair medisch team en leerstoel het nut en de waarde van verschillende kwaliteitsinterventies wetenschappelijk te bepalen, zodat dit van duurzame betekenis kan worden voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van patiënten met een hersentumor. In dat verband vindt meerdere keren per jaar overleg plaats tussen het bestuur van de stichting dAVF enerzijds en neurochirurg Prof.Dr P.C.de Witt Hamer, Hoogleraar medische neuropsychologie Prof.Dr.M.Klein en Prof.Dr.G. Kazemier, oncologisch chirurg en directeur van de Stichting Vu mc cc anderzijds over ontwikkelingen en resultaten van dit programma.

4. Financiën

Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar daaropvolgend. De financiële administratie wordt - onder verantwoordelijkheid van het voltallig bestuur - gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld conform het bepaalde in artikel 9 van de statuten van de Stichting. De Stichting is niet omzetbelastingplichtig. De Stichting ontvangt geen overheidsbijdragen voor de verwezenlijking van haar doelstelling. Het verkrijgen van subsidies wordt uitdrukkelijk niet nagestreefd. De Stichting hecht aan inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid. Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de Stichting interen op de vruchten van het vermogen van de Stichting. Het vermogen van de Stichting wordt voornamelijk gevormd door het legaat afkomstig uit de nalatenschap van Annie Josephine Veldman. De Stichting is door de belastingdienst te ’s-Hertogenbosch gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder van de Stichting. Eventuele bestuurskosten worden conform de ANBI-regelgeving zichtbaar gemaakt in de Staat van Baten en Lasten.

5. Bestuur

Bestuur:

Voorzitter: W.C. Veldman

Secretaris: P.B.M. Westerburger

Penningmeester: H.E. Swartsoverzicht B&L 2017

overzicht B&L 2018

overzicht B&L 2019

overzicht B&L 2020

overzicht B&L 2021